Algemene voorwaarden Innosend

Laatste update: 20 juli 2021

Artikel 1. Definities

Innosend: De besloten vennootschap, S.V. Concepts B.V gevestigd te (9727 AJ) Groningen aan de Peizerweg 97n, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77852494;

Correspondentie: alle offertes, aanbiedingen en communicatie uitingen;

Klant: de wederpartij die een Dienst gebruikt;

Overeenkomstschriftelijke en mondelinge afspraken tussen Innosend en de Klant;

Verwerkersovereenkomst: een aparte overeenkomst die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door Innosend in opdracht van de Klant ten behoeve van het leveren van de Dienst;

Diensten: door Innosend geleverde producten, services en diensten;

Tarieven: door de Klant te betalen prijzen voor het gebruik van Diensten.

Vervoerder: Een uitgever van verzendlabels, verantwoordelijk voor het vervoeren van pakketten en aangesloten partner van Innosend;

Artikel 2. Algemeen

2.1 – De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Correspondentie en Diensten tussen Innosend en de Klant.

2.2 – Algemene- en inkoopvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 – Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Innosend aan de klant.

2.4 – Innosend behoudt het recht voor om wijzigingen toe te brengen aan deze voorwaarden. De Klant heeft het recht om bij tussentijdse wijzigingen de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Innosend enige vorm van schadevergoeding aan de Klant is verschuldigd.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 – Alle offertes van Innosend zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen,

3.2 – Om gebruik te maken van een Dienst, dient de Klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst. De klant gaat akkoord door een account te creëren.

3.3 – Een Overeenkomst kan door de Klant niet worden geannuleerd, zonder schriftelijke toestemming van Innosend, tenzij de Klant voldoet aan de gestelde opzeggingstermijn.

3.4 – Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten in offertes en/of de website ontheft Innosend van de nakomingsverplichting alsmede de schade die eventueel daaruit voortvloeit te vergoeden, ook na totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 4. Tarieven

4.1 – Alle door Innosend opgegeven Tarieven zijn exclusief btw en andere belastingen of rechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 – Innosend behoudt het recht voor om Tarieven te wijzigen en zal de Klant digitaal per mail inlichten van wijzigingen. De Klant heeft het recht om bij tussentijdse wijzigingen de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Innosend enige vorm van schadevergoeding aan de Klant is verschuldigd.

4.3 – Een wijziging in Tarieven zal niet eerder ingaan dan 30 dagen nadat de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

4.4 – De klant heeft kennisgenomen van de geldende en/of afgesproken Tarieven die Innosend hanteert voor haar abonnementen en verzendtarieven.

4.5 – Vijf abonnementsvormen namelijk Growing Seed, Growing Tree, Tree, Forest en Enterprise. Growing Seed is een abonnementsvorm waarbij de Klant betaalt per verzendlabel. De overige abonnementen zijn abonnementsvormen waarbij de Klant een vast Tarief per maand betaalt en zelf verantwoordelijk is voor een verzendcontract met een Vervoerder.

4.6 – Indien de Klant meer verbruikt dan is overeengekomen in een abonnementsvorm, dan is de Klant gehouden aan de Tarieven die Innosend in rekening brengt.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst en levering van diensten

5.1 – Innosend verplicht zich om de diensten naar beste inzichten en kunnen te leveren aan de Klant.

5.2 – Innosend krijgt een redelijke termijn om verzuim alsnog na te komen, waarvoor steeds een schriftelijke ingebrekestelling is vereist van de Klant.

5.3 – Zodra Innosend door hindering of door andere toerekenbare oorzaak door de Klant niet de afgesproken dienst kan leveren, dan is de Klant verplicht om gevolgschade en gemaakte kosten te vergoeden.

5.4 – De Klant neemt kennis van het gegeven dat de door Innosend geleverde software in (door)ontwikkeling is en Innosend daarom regelmatig de software update met nieuwe beveiliging, functionaliteiten en gebruikersinterface.

5.5 – Verwacht mag worden dat de door Innosend geleverde software de Klant in staat stelt om verzendlabels aan te maken en te printen ten behoeve voor het versturen van pakketten.

5.6 – Verwacht mag worden dat iedere IT-systeem update vooraf uitvoerig is getest, maar dat zich mogelijk fouten voordoen;

5.7 – Innosend is gerechtigd de dienstverlening tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud. Hiertoe verplicht Innosend om tenminste vijf werkdagen van tevoren de Klant schriftelijk op de hoogte te stellen van het geplande onderhoud.

5.8 – De Klant is zelf verantwoordelijk voor overige benodigdheden zoals een printer, internetverbinding en overige apparatuur die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Diensten.

Artikel 6. Betalingen

6.1 – De kosten voor het gebruik van Diensten die de Klant is verschuldigd worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 – Abonnementskosten worden voor de eerste keer in rekening gebracht op de dag van de start van het abonnement naar rato van de lopende maand. Vervolgens worden de kosten maandelijks vooraf in rekening gebracht op de eerste dag van de nieuwe maand.

6.3 – Alle betalingen dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6.4 – Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, zal Innosend een betalingsherinnering sturen die binnen drie dagen voldaan dient te zijn.

6.5 – Indien Innosend drie dagen na een betalingsherinnering nog geen betaling heeft ontvangen, is de klant aan Innosend verplicht tot betaling van een rente, met een rentevoet van 2%, over het verschuldigde bedrag en is onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van de maand als volledig maand gerekend.

6.6 – Innosend behoudt zich het recht voor om de Dienst op te schorten totdat het verschuldigde bedrag inclusief eventuele rentes en overige kosten zijn voldaan.

6.7 – In geval van surseance en/of faillissement is de Klant verplicht Innosend binnen 24 uren schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

7.1 – Innosend is nooit aansprakelijk voor gevolgschade uit (tijdelijke) onbereikbaarheid van de dienst.

7.2 – Indien de Klant een klacht heeft over de Diensten, dienen deze schriftelijk gemeld te worden aan Innosend. Innosend behoudt zich het recht voor om de klacht niet in behandeling te nemen.

7.3 – Bij klachten over de Diensten dient de Klant specifiek te vermelden om welke probleem het gaat en op welke manier de Klant tegen het probleem is aangelopen.

7.4 – De Klant geeft Innosend, afhankelijk van de omvang van het probleem, een redelijke tijd geeft om het probleem op te lossen en vrijwaart Innosend volledig van eventuele schadevergoedingen.

7.5 – Indien een klacht met betrekking tot een Dienst volledig toe te schrijven zijn aan gebrekestelling door Innosend, dan zal Innosend de kosten van deze Dienst voor de betreffende periode niet in rekening brengen aan de Klant.

Artikel 8. Rechten en plichten Klant

8.1 – De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van informatie.

8.2 – De Klant verleent Innosend kennis, medewerking en autorisatie ten behoeve van het oplossen van software problemen die ontstaan zijn tijdens het gebruik van de dienst.

8.3 – De Klant is verplicht om Innosend tijdig te informeren over wijzigingen in contactgegevens, locatiegegevens en betaalgegevens.

8.4 – De Klant kan een maandelijkse overeenkomst opzeggen met één maand opzegtermijn. De Klant kan een jaarlijkse overeenkomst opzeggen met twee maanden opzegtermijn.

8.5 – Indien overeengekomen kan de Klant een Dienst van Innosend voor een daarvoor afgesproken termijn gratis uitproberen. Tenzij de Klant voor het einde van de proefperiode niet heeft opgezegd, dan is de Klant verplicht tot betaling van de abonnementskosten. De proefperiode zal schriftelijk worden overeengekomen en opzeggen geschiedt per schriftelijke opzegging per mail.

Artikel 9. Geheimhouding en Intellectuele eigendommen

9.1 – Alle intellectuele eigendommen, zoals logo’s, handelsmerken en programmatuur berusten bij Innosend en mogen niet zonder schriftelijke toestemming vervreemd, misbruikt, gemodificeerd of op welke manier anders voor eigen gewin van de Klant ingezet worden.

9.2 – De Klant is verplicht om geheimhouding te betrachten omtrent overeenkomsten, offertes, overige aanbiedingen, correspondentie, informatie, kennis en/of documentatie die betrekking hebben op de Diensten en overeenkomsten.

9.3 – De Klant zal Innosend gerelateerde informatie niet gebruiken en/of openbaren voor commerciële doeleinden.

9.4 – Innosend is gemachtigd om de naam, logo’s en eventuele additionele ervaringen te gebruiken voor marketingdoeleinden.

9.5 – Indien de Klant verplicht is krachtens de wet bepaalde informatie te openbaren, dan zal de Klant Innosend tenminste 12 uren voorafgaand aan die openbaring tijdig schriftelijk informeren over de aard van de openbaring.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 – Indien bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen gelden. Voor de niet geldende bepalingen dienen Innosend en de Klant te overleggen om vast te stellen hoe er om moet worden gegaan met de niet-geldende bepaling.

10.2 – Alle geschillen die tussen de Klant en Innosend zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Rechtbank Groningen.