Algemene voorwaarden Innosend

Laatste update: 16 augustus 2023

Artikel 1.         Definities

Als deze met een hoofdletter zijn geschreven, wordt in deze Algemene Voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

 1. Innosend: Innosend B.V., statutair gevestigd te Groningen, KvK: 77852494.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Innosend;
 3. Vervoerder: een uitgever van verzendlabels, verantwoordelijk voor het vervoeren van pakketten en aangesloten partner van Innosend;
 4. Opdrachtgever: de wederpartij van Innosend bij een Overeenkomst;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst welke het geheel aan afspraken tussen Innosend en Opdrachtgever zal bevatten omtrent de door Opdrachtgever van Innosend af te nemen diensten en/of producten waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel van uitmaken.

Artikel 2.         Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle huidige, gewijzigde, aanvullende en toekomstige rechtsbetrekkingen en alle daaruit voortvloeiende, daarmee samenhangende of opvolgende betrekkingen tussen Innosend en Opdrachtgever, alsmede op alle door Innosend gedane aanbiedingen en/of offertes en introducties en tussen Innosend en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), alles in de ruimste zin van het woord, met betrekking tot de diensten en producten van Innosend. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle personen die direct of indirect werkzaam zijn of waren voor Innosend, hetzij als bestuurder, werknemer, adviseur, als derde opdrachtnemer of derden in enige andere hoedanigheid.
  Deze Algemene Voorwaarden zijn daartoe aan te merken als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 2. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van Innosend die daartoe volgens de inschrijving van Innosend in het handelsregister bevoegd is. Afwijkingen en/of aanvullingen gelden enkel voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien Innosend niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (langer) van toepassing zijn, of dat Innosend in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3.         Het aanbod

 1. Innosend brengt het aanbod schriftelijk, elektronisch of mondeling uit. Aanbiedingen van Innosend zijn steeds vrijblijvend en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden. Innosend heeft altijd het recht de aanbieding of offerte te herroepen tot twee werkdagen na aanvaarding daarvan.
 2. Een aanbod van Innosend is persoonlijk en mag niet zonder toestemming van Innosend aan derden worden verstrekt.
 3. Innosend kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kon (of had moeten) begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De prijzen en vergoedingen die door Innosend in rekening worden gebracht en/of staan vermeld in een aanbod of Overeenkomst zijn in euro, exclusief btw, en, tenzij anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is Innosend daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Innosend anders aangeeft.
 6. Een aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Innosend), heeft geen werking. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Het bepaalde in artikel 2 lid 3 is onverminderd van toepassing.
 7. Door het aanmaken van een account accepteert Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Innosend niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 10. Opdrachtgever zal aan Innosend gerelateerde informatie niet gebruiken en/of openbaren voor commerciële doeleinden.

Artikel 4.         Totstandkoming Overeenkomst, annulering, aanvulling en wijziging

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever en door acceptatie daarvan door Innosend, dan wel wanneer Opdrachtgever een account aanmaakt en de daarbij behorende automatische incasso activeert. Acceptatie door Innosend blijkt uit het starten met de werkzaamheden. Ter zake van abonnementen die zien op het gebruiksrecht van het verzendplatform gelden de eerste veertien (14) dagen als proefperiode. Binnen die periode kan ieder van partijen de Overeenkomst zoals die ziet op het gebruiksrecht van het verzendplatform per direct beëindigen door middel van een schriftelijke (email) kennisgeving.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief afwijking van de Algemene Voorwaarden) kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door het overleggen van een schriftelijke bevestiging daarvan van Innosend afkomstig van een persoon die blijkens de inschrijving in het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegd is. Overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, aanbiedingen, offertes en/of kortingen gelden niet (automatisch) voor toekomstige orders/Overeenkomsten.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Innosend worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting.
 4. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk of elektronisch te annuleren, behoudens indien bij Overeenkomst anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient alsdan alle reeds door Innosend verrichte (voorbereidende) werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het, voor een behoorlijke uitvoering, daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen voor het overige oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding voor Innosend worden verhoogd of verlaagd. Innosend zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. In geval van wijziging van de overeenkomst heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting. Meerwerk wordt door Innosend verricht tegen de door Innosend normaal gehanteerde prijzen en tarieven.
 6. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Innosend gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door een binnen Innosend bevoegd persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Innosend op en is voor Opdrachtgever evenmin grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Innosend een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren.

Artikel 5.         Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

 1. De Overeenkomst wordt door Innosend naar beste kunnen en met zorg overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. De Overeenkomst wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Innosend maakt gebruik van meerdere Vervoerders en is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst hulppersonen en derden in te schakelen en aan hen die informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever kiest voor eigen rekening en risico de door hem gewenste Vervoerder.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek ook wanneer Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
 4. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn, dan wel waarvan Innosend heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en op een wijze waarop de betreffende gegevens voldoende zijn beveiligd aan Innosend worden verstrekt.
 5. Is voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit voor Innosend nooit een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient Innosend altijd bij schriftelijke kennisgeving in de gelegenheid te worden gesteld om de verbintenis alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Ontbinding door Opdrachtgever is pas mogelijk nadat nakoming door Innosend ook binnen deze termijn uitblijft.
 6. Het is Opdrachtgever bekend dat de door Innosend geleverde software in (door)ontwikkeling is en Innosend daarom regelmatig de software update met nieuwe beveiliging, functionaliteiten en gebruikersinterface.
 7. Opdrachtgever mag verwachten dat de door Innosend geleverde software hem in staat stelt om verzendlabels aan te maken voor de Vervoerder van zijn keuze en te printen ten behoeve voor de door Opdrachtgever te versturen pakketten.
 8. Innosend test iedere IT-systeem update vooraf uitvoerig, maar kan niet uitsluiten dat zich mogelijk fouten voordoen. Dit accepteert Opdrachtgever.
 9. Innosend is gerechtigd de software tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Innosend zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten reguliere kantooruren. Innosend zal Opdrachtgever ten minste vijf werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen van gepland onderhoud.
 10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over zaken zoals een printer, internetverbinding en overige apparatuur die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van Innosend.

Artikel 6.         Gebruiksrechten en gebruik

 1. Innosend verleent aan Opdrachtgever, onder hierna nader te noemen voorwaarden een gebruiksrecht op de software. Het verstrekte gebruiksrecht geldt tevens ten aanzien van verbeterde en nieuwe versies van software.
 2. De duur van het gebruiksrecht is opgenomen in de Overeenkomst.
 3. Met toestemming van Innosend is het mogelijk meerdere inlogaccounts te activeren. Opdrachtgever staat in voor het juiste gebruik van de software door eenieder voor wie Opdrachtgever een inlogaccount activeert.
 4. Innosend kan niet garanderen dat de software altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken.
 5. Innosend spant zich er naar redelijkheid voor in dat de functionaliteit van de software voldoet aan de door Innosend opgegeven specificaties. Innosend is niet aansprakelijk in het geval een functionaliteit niet beschikbaar is door een oorzaak die te wijten is aan Opdrachtgever, een toeleverancier van Innosend of een derde.
 6. Opdrachtgever dient de software te gebruiken ‘as is’, dat wil zeggen binnen de grenzen van de verstrekte functionaliteit en conform deze Algemene Voorwaarden. Gebruik vindt plaats voor eigen rekening en risico.

Artikel 7.         Voorwaarden gebruiksrecht

 1. De gebruiksrecht op de software wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
 2. het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden toegang tot (en inzicht in) de Software te verschaffen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innosend.
 3. Opdrachtgever zal alle inloginformatie (waaronder Opdrachtgeversaccounts en wachtwoorden), die nodig is om toegang tot (het gebruik van) de Software te verkrijgen, niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever aan derden bekend maken;
 4. het is Opdrachtgever niet toegestaan aanpassingen te maken in de software, anders dan het veranderen van account instellingen. Iedere andere aangebrachte wijziging is onrechtmatig jegens Innosend. Opdrachtgever vrijwaart Innosend in deze volledig voor alle mogelijke aanspraken van derde.
 5. Innosend heeft het recht te controleren of Opdrachtgever op juiste wijze gebruik maakt van de software. Indien Innosend misbruik constateert, is zij gerechtigd om het account van Opdrachtgever ontoegankelijk te maken. Het ontoegankelijk maken van het account laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 8.         Beschikbaarheid software

 1. Innosend zal zich er naar redelijkheid voor inspannen dat de software voor Opdrachtgever beschikbaar is.
 2. Voor de beoordeling of de software beschikbaar is, tellen niet mee:
 3. verminderde beschikbaarheid door onderhoud dat door Innosend en/of haar toeleveranciers is uitgevoerd aan de software;
 4. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door handelen of nalaten van (medewerkers van) Opdrachtgever of van derden dat redelijkerwijs aan Opdrachtgever moet worden toegerekend, inclusief eventuele uitval door (verouderde) hardware, software, infrastructuur en/of verminderde connectiviteit van Opdrachtgever;
 5. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door hackers, sabotage, virussen of elke andere schadelijke handeling uitgevoerd door een derde partij;
 6. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door DNS-issues, problemen met VPN-verbindingen en/of problemen met SSL-certificaten buiten de controle van Innosend.
 7. verminderde beschikbaarheid als gevolg van overmacht.
 8. Ongeacht het bovenstaande, is Opdrachtgever ertoe gehouden om zelf over de benodigde hardware, software en infrastructuur voor het gebruik van de software te beschikken en ervoor te zorgen dat deze zaken voldoen aan de door Innosend gespecificeerde eisen en aan hetgeen Innosend hieromtrent redelijkerwijs van hem mag verwachten.
 9. Innosend heeft het recht om functionaliteiten in de software te verwijderen indien deze naar het oordeel van Innosend niet of weinig gebruikt worden.

Artikel 9.         Beschikbaarheid en afhankelijkheid van derden

 1. Hoewel Innosend al het redelijkerwijs mogelijke doet en zal blijven doen, kan Innosend niet garanderen dat de software steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de software steeds online en beschikbaar zijn. Innosend maakt ook gebruik van software van derden. Innosend spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de software serieus te behandelen en waar Innosend dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Innosend.
 2. Innosend garandeert niet dat de software steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. Opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat het netwerk (of het systeem) van Opdrachtgever en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.
 3. Voor het aanbieden van de software is Innosend in bepaalde mate afhankelijk van derden. Deze derden stellen mogelijk hun eigen voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover Innosend en Opdrachtgever. Innosend kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van de diensten door derden en de niet-acceptatie door derden van input (in de breedste zin des woords) van Innosend en Opdrachtgever. De van toepassing zijnde voorwaarden van derden liggen voor Opdrachtgever ter inzage op het kantoor van Innosend en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 10.       Transport, opslag en risico

 1. De kosten voor opslag, be-/verwerking, verpakking, transport en/of verzending komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Tenzij anders is overeenkomen, bepaalt Innosend zelf de wijze van opslag, verpakking, transport en/of verzending.
 3. Innosend is alleen verplicht tot het afsluiten van een specifieke opslagverzekering ten behoeve van Opdrachtgever, indien dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is afgesproken en Opdrachtgever de daarmee samenhangende premie volledig voldoet.

Artikel 11.       Termijn van (af)levering

Het proces van (af)levering via de in te schakelen vervoerders vindt plaats buiten de verantwoordelijkheid van Innosend. Een door Innosend opgegeven (af)leveringstermijn is indicatief en niet bindend, tenzij hiervoor door Innosend een uitdrukkelijke garantie is gegeven.

Artikel 12.       Borg en betaling

 1. Innosend is gerechtigd op ieder moment een waarborgsom van Opdrachtgever te verlangen.
 2. Betaling dient te geschieden middels automatische incasso. Wanneer incassering van een factuur op basis van automatische incasso niet lukt, dient Opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na een daartoe strekkend bericht van Innosend integraal en in euro te voldoen.
 3. Innosend factureert in beginsel maandelijks. Abonnementskosten worden voor de eerste keer in rekening gebracht op de dag waarop het abonnement ingaat naar rato van de lopende maand. Vervolgens wordt de verschuldigde abonnementsvergoeding maandelijks vooraf in rekening gebracht op de eerste dag van de nieuwe maand. Bij fulfilmentdiensten omvat de betalingsverplichting van Opdrachtgever, onder meer, de inslag van goederen, de pick & pack kosten, verpakkingsmateriaal, eventuele extra diensten en verzendkosten.
 4. In geval van een charge back door Opdrachtgever heeft Innosend het recht om het account per direct te blokkeren.
 5. Wanneer Innosend goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is Innosend gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen heeft plaatsgevonden die Innosend op dat moment op Opdrachtgever heeft, waaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, vorderingen uit de Overeenkomst, enige andere overeenkomst en vorderingen op grond van de wet ontstaan. Als de Opdrachtgever niet binnen 30 dagen alle opeisbare vorderingen heeft voldaan staat het Innosend vrij om te doen met de goederen als hij wenst.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd (6:119a BW). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 7. Innosend heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen als eerst in mindering van de kosten te brengen en vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Innosend behoudt zich het recht voor om de diensten op schorten totdat het verschuldigde bedrag inclusief rentes en kosten volledig door Opdrachtgever zijn voldaan.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Innosend (zowel in als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 10. Al hetgeen Opdrachtgever aan Innosend verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement van Opdrachtgever is uitgesproken, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt of als zich een andere omstandigheid voordoet waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 11. Stijgingen van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mogen door Innosend direct door worden doorberekend aan Opdrachtgever

Artikel 13.       Duur Overeenkomst en beëindiging

 1. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen met een opzegtermijn van één maand worden opgezegd. Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd en zijn niet tussentijds opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overeenkomsten voor bepaalde tijd, worden, tenzij partijen anders overeenkomen, na ommekomst van die periode voortgezet voor onbepaalde tijd.
 2. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kunnen beide partijen de Overeenkomst (en in geval van (ii) e.v. ook alle overige tussen partijen gesloten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomsten, onmiddellijk beëindigen door kennisgeving (schriftelijk of per e-mail) aan de andere partij op of op enig moment na het optreden van een van de volgende gebeurtenissen:
  • een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst van de andere partij en, indien de tekortkoming kan worden hersteld, wanneer de in gebreke blijvende partij de tekortkoming niet binnen 14 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling heeft hersteld;
  • in het geval dat de ander een verzoek tot surseance van betaling of faillietverklaring heeft ingediend;
  • de ander in staat van faillissement verkeert, of ,
  • wanneer er executoriaal beslag is gelegd op ten minste 50% van de activa van de andere partij.
 4. Innosend is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Innosend kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Alsdan zijn alle vorderingen van Innosend op Opdrachtgever direct geheel opeisbaar. Innosend behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. In geval Opdrachtgever goederen verzendt waarvan de wet, dan wel de voorwaarden van de vervoerder(s), bepaalt/bepalen dat deze verboden zijn te verzenden, geldt naast het bepaalde in lid 4 van dit artikel dat Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is aan Innosend van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro). Opdrachtgever vrijwaart Innosend daarnaast voor alle schade.
 6. Beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. Alsdan is Opdrachtgever aan Innosend een vergoeding verschuldigd voor de tot en met de beëindigingsdatum verrichte diensten en gemaakte kosten. Openstaande facturen worden alsdan onmiddellijk opeisbaar.
 7. Innosend behoudt zich het recht voor om verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 14.       Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Innosend naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Innosend geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Innosend niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Innosend of van derden waarvan Innosend op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën, pandemieën, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, niet nakoming door Vervoerders, beperkende maatregelen van overheidswege, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van door haar ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Innosend (waaronder – maar niet uitsluitend – haar directie(leden)).
 3. Innosend heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Innosend zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Wanneer Innosend ten tijde van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst deels is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Innosend gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 15.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De verplichtingen van Innosend betreffen inspanningsverplichtingen. Innosend geeft geen garantie omtrent resultaten.
 2. Ingeval een pakket niet, niet tijdig of niet correct door de door Opdrachtgever gekozen Vervoerder is bezorgd, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, kenbaar te maken bij Innosend, onder overlegging van alle relevante informatie, waarna een onderzoek wordt gestart. In geval Opdrachtgever niet tijdig en/of onvoldoende informatie aanlevert, is Innosend gerechtigd het onderzoek te staken. In sommige gevallen is het mogelijk dat de Vervoerder compensatie biedt. Dit is echter niet gegarandeerd omdat iedere Vervoerder daaromtrent een eigen beleid voert. Meldt Opdrachtgever zich te laat en/of levert Opdrachtgever niet tijdig alle benodigde informatie aan, dan vervalt het recht op onderzoek en ieder recht op een eventuele daaruit voortvloeiende vergoeding.
 3. Innosend is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van haar diensten.
 4. Innosend is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtgever, alsmede schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door de Opdrachtgever aan Innosend verstrekte documenten of zaken.
 5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Innosend is Innosend nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ten gevolge van gebreken in verleende diensten of verrichte werkzaamheden. Tevens is Innosend niet aansprakelijk voor fouten van medewerkers of door Innosend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevend personeel of leidinggevende ingeschakelde derden.
 6. De aansprakelijkheid van Innosend is in alle gevallen in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering(en) voor het geval in kwestie uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering c.q. verzekeringen voor rekening van Innosend komt, maar zal in geval van aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende periode (maand) betreffen, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In andere gevallen geldt dat in geval de verzekeraar(s) van Innosend niet tot uitkering overgaat, de gezamenlijke aansprakelijkheid van Innosend of (voorheen) bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) te allen tijde beperkt is tot het bedrag van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per jaar per Opdrachtgever. Bij opzet of grove schuld van Innosend of van hen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest geldt die beperking niet.
 7. Innosend is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Innosend aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Innosend toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 8. Innosend is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand, letselschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 9. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Innosend vrijwaart Opdrachtgever Innosend en zal Opdrachtgever Innosend schadeloos stellen – ter zake alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Innosend mocht hebben, of jegens Innosend mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door dan wel namens Innosend voor Opdrachtgever, of die anderszins verband houden met de opdracht van Opdrachtgever aan Innosend. De schadeloosstelling betreft ook schade, kosten en uitgaven van Innosend in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering. Onder vrijwaring valt ook vergoeding door Opdrachtgever van redelijke kosten voor juridische bijstand van Innosend.
 10. Ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever dient binnen 6 maanden na ontdekking van de schade, dan wel wanneer deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aan Innosend kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn recht ter zake heeft verwerkt.

Artikel 16.       Persoonsgegevens

 1. In het kader van de Overeenkomst vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats.
 2. Opdrachtgever en Innosend zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving te behandelen.
 3. Persoonsgegevens in deze zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon direct of indirect zoals: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de Opdrachtgever en de geadresseerden. De persoonlijke gegevens die door Opdrachtgever aan Innosend zijn verstrekt, zijn vereist voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd, alleen voor de tijd die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of na het verstrijken van de vastgestelde bewaartermijn. Innosend onttrekt de persoonsgegevens uit het proces aan het einde van de vastgestelde bewaartermijn. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan de wettelijke termijnen en nooit langer dan noodzakelijk. Innosend zal reageren op verzoeken van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen zoals vastgelegd in de Verordening Gegevensbescherming en / of verzoeken om informatie van de gegevensbeschermingsautoriteiten. De betrokkenen hebben recht op toegang, en op rectificatie, bezwaar, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid door overdracht van de gegevens waar dit technisch mogelijk is, en verwijdering van de persoonsgegevens die door de Dienstverlener zijn verwerkt. Voor elk probleem in verband met het beheer van de personeelsgegevens hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij elke relevante toezichthoudende autoriteit.
 4. Innosend neemt alle nodige maatregelen om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te bewaren. In het bijzonder verbindt de Dienstverlener zich ertoe de technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Innosend staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 5. Innosend waarborgt dat de toegang tot de data is beperkt tot daartoe door haar gemachtigde personen.
 6. Opdrachtgever komt de op hem rustende verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zelf na.
 7. Indien daartoe verplicht, meldt Innosend datalekken ook zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n).
 8. Innosend biedt Opdrachtgever redelijke ondersteuning en informatie bij het nakomen van diens verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder het behandelen van verzoeken van betrokkenen, de verplichtingen op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens en het melden van datalekken, het aantonen dat de verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming rondom het inzetten van een verwerker worden nageleefd en het uitvoeren van audits. Innosend zal deze ondersteuning verlenen tegen vergoeding van de voor haar hieruit voortvloeiende kosten en tegen de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven.
 9. Het is Innosend in voorkomend geval toegestaan (sub-)verwerkers in te schakelen. Indien Innosend ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens (sub-)verwerkers inzet, worden de in dit artikel van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens ook aan de (sub-)verwerker opgelegd. Opdrachtgever kan schriftelijk aan Innosend verzoeken informatie te verstrekken over de (sub)-verwerkers die in opdracht van Innosend persoonsgegevens verwerken.
 10. Waar noodzakelijk zal tussen Innosend en Opdrachtgever een door Innosend aan te leveren verwerkersovereenkomst worden gesloten, welke na ondertekening eveneens van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen partijen.

Artikel 17.       Intellectuele eigendomsrechten

 1. Innosend behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder, echter niet limitatief, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur, merkenrechten, alsmede de daaraan verbonden goodwill, de auteursrechten verbonden aan en samenhangend met de onderneming van Innosend en haar diensten en producten. Deze mogen door Opdrachtgever op geen enkele wijze worden gebruikt.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de Software, documenten en andere gegevens blijven berusten bij Innosend of bij de derde van wie Innosend het recht heeft verkregen (een onderdeel) daarvan aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Innosend verleent aan Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht op de Software dat niet exclusief en niet overdraagbaar is.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Innosend data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard, dan wel op verzoek van Opdrachtgever worden gebruikt door of namens Innosend, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
 4. Innosend heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18.       Marketing

 1. Innosend kan Opdrachtgever via e-mail benaderen voor commerciële- en servicedoeleinden.
 2. Opdrachtgever verstrekt Innosend het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen en recensies verband houdende met Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van Innosend en als referentie op de website van Innosend.

Artikel 19.       Geheimhouding

Partijen zijn (beide), behoudens een wettelijke verplichting tot overlegging van de betreffende informatie, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een van Partijen schriftelijk aan de andere Partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.

Artikel 20.       Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Partijen spannen zich in om voortvarend en in goed overleg tussen hen bestaande geschillen in der minne op te lossen en gerechtelijke procedures te voorkomen. In geval van een gerechtelijke procedure hechten Partijen er aan deze zo voortvarend mogelijk te laten verlopen.

Artikel 21.       Overig

 1. Indien enig artikel of onderdeel daarvan in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet geldig mocht blijken, blijven de overige bepalingen in stand. Partijen treden alsdan in overleg om de niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.
 2. Innosend heeft het recht deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zijn niet van toepassing op bestaande Overeenkomsten, maar na kennisgeving aan Opdrachtgever wel op nieuwe Overeenkomsten. Opdrachtgever wordt geïnformeerd over de nieuwe versie van deze Algemene voorwaarden en de datum van inwerkingtreding.